Working principle of Zhejiang Liju steam generator